Zdravila za zatiranje varoj pri čebelah v Republiki Sloveniji v letu 2020

Katera zdravila bomo uporabljali za zdravljenje čebel proti varozi v letu 2020?

Ime zdravila

(po abecednem redu)

Učinkovina Oblika zdravila v prometu Uporaba pri čebeljih družinah z zalego/brez zalege

* primerno tudi za ekološko čebelarstvo

API – BIOXAL oksalna kislina prašek (kristali) č.d. brez zalege /*
APIFOR 60 mravljična kislina 60% raztopina č.d. z zalego /*
APILIFE VAR timol idr. trakovi č.d. z zalego/*
APIVAR amitraz trakovi č. d. z zalego
BAYVAROL flumetrin trakovi č. d. z zalego
CHECKMITE kumafos trakovi č.d. z zalego (izjemna uporaba)
FORMIVAR 60% mravljična kislina 60% raztopina č.d. z zalego /*
FORMIVAR 85% mravljična kislina 85% raztopina č.d. z zalego /*
MAQS mravljična kislina gel trakovi č.d. z zalego/*
OXUVAR oksalna kislina raztopina č.d. brez zalege/*
POLYVAR YELLOW flumetrin trakovi č.d. z zalego
THYMOVAR timol trakovi č.d. z zalego/*
VARIDOL amitraz raztopina č. d. brez zalege  / malo zalege (izjemna uporaba)
VARROMED oksalna kislina in mravljična kislina raztopina č.d. z zalego/brez zalege/*
magistralno zdravilo mlečna kislina, nabava v lekarni na veterinarski recept (izjemna uporaba IP-V, KASK) č. d. brez zalege  / malo zalege

Kje in kako lahko čebelar nabavi zdravila proti varozi čebel? Zdravila za čebele lahko čebelar nabavi v zasebnih veterinarskih organizacijah, ki imajo koncesijo za izdajo zdravil za čebele ali na VF NVI pri območnem pristojnem veterinarju za področje zdravstvenega varstva po predhodnem osebnem posvetovanju z veterinarjem. Ob izdaji zdravila mora čebelar predložiti veljaven, s strani NVI prehodno potrjen Dnevnik veterinarskih posegov, v katerega veterinar zabeleži predpisane obvezne podatke o izdanem zdravilu in karenci. Čebelar mora hraniti račune o nabavljenih zdravilih in hraniti dnevnik najmanj 5 let po zadnjem vpisu v dnevnik.

Kaj mora čebelar upoštevati pri zdravljenju in preprečevanju varoze čebel? Čebelar mora uporabiti zdravilo skladno z navodilom za uporabo zdravila in navodilom veterinarja, prepričati se mora, da je upošteval karenco. Čebelar mora upoštevati karenco, ki jo predpiše veterinar, če zdravilo uporabi drugače, kot je predpisano, karenca ni enaka! V Dnevnik veterinarskih posegov mora čebelar sproti beležiti podatke o vsaki uporabi zdravila pri čebelah, točnost vpisanih podatkov pa potrditi s svojim podpisom. Iz njegove evidence v dnevniku veterinarskih posegov morajo biti razvidni naslednji podatki:

  • ime uporabljenega zdravila,
  • ime in naslov dobavitelja zdravila,
  • številka SI čebelnjaka in število zdravljenih čebeljih družin,
  • datum zdravljenja,
  • trajanje zdravljenja (čas od-do),
  • način zdravljenja,
  • ime in količina porabljenega zdravila,
  • karenca,
  • podatki o odpadu varoj,
  • zabeležke o sumu neželenih učinkov kot posledica zdravljenja in drugi podatki.

Evidenca se mora voditi za vse čebelnjake posameznega čebelarstva v istem (skupnem) dnevniku veterinarskih posegov, v katerem pa je potrebno navesti vse prej navedene obvezne podatke o uporabi zdravil ločeno po posameznih zdravljenjih in posameznih čebelnjakih s pripadajočim številom zdravljenih čebeljih družin. Ob sumu na varozo čebel, sumu neželenega učinka zdravljenja oz. drugih okoliščinah, ki bi lahko ogrozile zdravje čebel ali ljudi, mora čebelar čim prej obvestiti tudi pristojnega veterinarja NVI. Na podlagi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel (Uradni list RS, št. 21/20) je čebelar dolžan pri zdravljenju in preprečevanju varoze čebel upoštevati strokovno navodilo NVI, ki se najmanj enkrat letno objavi na spletni strani UL VF Nacionalnega veterinarskega inštituta: https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel

Datum: 2.6.2020     

Veterinarji pristojni za zdravstveno varstvo čebel pri VF NVI

Dokument v pdf obliki