Javni razpis za ukrep SOFINANCIRANJE ČEBELARSKE OPREME in RACIONALIZACIJO SEZON

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, dne 11. marca 2022 objavilo dva javna razpisa za čebelarje, za oddajo vlog na ukrepu:

 • Sofinanciranje čebelarske opreme

Sredstva razpisa so namenjena sofinanciranju nakupa čebelarske opreme in pripomočkov, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme in tehnologije.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 znaša do 380.000 eurov. Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu, kamor se šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu, ne smejo biti začete pred 1. 8. 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 7. 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu. Rok za oddajo vlog začne teči 16. 3. 2022, z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022. Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-sofinanciranje-cebelarske-opreme-v-programskem-letu-2022/

 • Racionalizacija sezonske selitve panjev

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 znaša 26.000 eurov. Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. 8. 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 7. 2022. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu. Rok za oddajo vlog začne teči 16. 3. 2022 z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022.
Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-racionalizacija-sezonske-selitve-panjev-v-programskem-letu-2022/

Vsem, ki imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem oz. racionalizacijo sezonske selitve panjev, predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih ter račune in potrdila o plačilih, ki so kot priloga sestavni del vloge za prijavo na javni razpis. Na svoji upravni enoti preverite, ali imate urejeno številko KMG MID (ob morebitnem črpanju sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike, med katere sodita tudi oba gornja javna razpisa, mora imeti kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID določenega tudi njegovega namestnika). Čebelarje, ki ste aktivni uporabniki sheme SMGO pred objavo razpisa in imate namen kandidirati na razpis za tehnično pomoč čebelarjem, pozivamo, da to čim prej sporočite na tel. št. 01/729 61 29, da vam bomo lahko pravočasno izdali potrdilo.

Uradne ure za svetovanje o javnem razpisu za tehnično pomoč
Svetovanja glede obeh razpisov bodo na voljo tudi v času seminarja ApiSlovenija na stojnici JSSČ, ki bo postavljena pred vhodom v dvorano na Celjskem sejmišču v soboto, 12.3.2022 in nedeljo, 13.3.2022. Na sejmišču boste imeli tudi možnost nakupa čebelarske opreme, ki jo lahko uveljavljate na omenjenih razpisih.

Tisti, ki pri pripravi vloge potrebujete pomoč, se morate za termin pri svetovalcih naročiti. Bodite točni na dogovorjen termin. Prosimo, da na svetovanje pride le zdrava oseba brez prehladnih znakov in bo uporabljala zaščitno masko.

Ponedeljek, 14. 3. 2022 Najava
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure Simon Golob (030 604 015), Aljaž Debelak (040 436 519),
Andreja Kandolf Borovšak (040 436 514)
Pisarna JSSČ v ČRIC-u Gorenjske, Rožna dolina 50a 11.–16. ure Tina Žerovnik (040 436 513)
Pisarna JSSČ, Mestni trg 4, Metlika 10.–16. ure Vlado Auguštin (040 436 516)
Pisarna JSSČ, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 10.–16. ure Tomaž Samec (040 436 517)
Društveni prostori ČD Dravograd, Meža 10, Dravograd 10.–16. ure Petra Bračko (040 436 514)
Pisarna JSSČ v kulturnem domu, Dobrna 1a, Dobrna 10.–16. ure Lidija Senič (040 436 515)
Torek, 15. 3. 2022
Pisarna JSSČ, Streliška ulica 50, Maribor 10.–16. ure Tomaž Samec (040 436 517)
Sedež ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica 10.–16. ure Tina Žerovnik (040 436 513), Simon Golob (030 604 015)
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 10.–16. ure Vlado Auguštin (040 436 516)
Pri Atelšku, Povir 52, Sežana 10.–16. ure Aljaž Debelak (040 436 519)

Petra Bračko, svetovalka JSSČ

Zdravila za zatiranje varoj pri čebelah v Republiki Sloveniji v letu 2020

Katera zdravila bomo uporabljali za zdravljenje čebel proti varozi v letu 2020?

Ime zdravila

(po abecednem redu)

Učinkovina Oblika zdravila v prometu Uporaba pri čebeljih družinah z zalego/brez zalege

* primerno tudi za ekološko čebelarstvo

API – BIOXAL oksalna kislina prašek (kristali) č.d. brez zalege /*
APIFOR 60 mravljična kislina 60% raztopina č.d. z zalego /*
APILIFE VAR timol idr. trakovi č.d. z zalego/*
APIVAR amitraz trakovi č. d. z zalego
BAYVAROL flumetrin trakovi č. d. z zalego
CHECKMITE kumafos trakovi č.d. z zalego (izjemna uporaba)
FORMIVAR 60% mravljična kislina 60% raztopina č.d. z zalego /*
FORMIVAR 85% mravljična kislina 85% raztopina č.d. z zalego /*
MAQS mravljična kislina gel trakovi č.d. z zalego/*
OXUVAR oksalna kislina raztopina č.d. brez zalege/*
POLYVAR YELLOW flumetrin trakovi č.d. z zalego
THYMOVAR timol trakovi č.d. z zalego/*
VARIDOL amitraz raztopina č. d. brez zalege  / malo zalege (izjemna uporaba)
VARROMED oksalna kislina in mravljična kislina raztopina č.d. z zalego/brez zalege/*
magistralno zdravilo mlečna kislina, nabava v lekarni na veterinarski recept (izjemna uporaba IP-V, KASK) č. d. brez zalege  / malo zalege

Kje in kako lahko čebelar nabavi zdravila proti varozi čebel? Zdravila za čebele lahko čebelar nabavi v zasebnih veterinarskih organizacijah, ki imajo koncesijo za izdajo zdravil za čebele ali na VF NVI pri območnem pristojnem veterinarju za področje zdravstvenega varstva po predhodnem osebnem posvetovanju z veterinarjem. Ob izdaji zdravila mora čebelar predložiti veljaven, s strani NVI prehodno potrjen Dnevnik veterinarskih posegov, v katerega veterinar zabeleži predpisane obvezne podatke o izdanem zdravilu in karenci. Čebelar mora hraniti račune o nabavljenih zdravilih in hraniti dnevnik najmanj 5 let po zadnjem vpisu v dnevnik.

Kaj mora čebelar upoštevati pri zdravljenju in preprečevanju varoze čebel? Čebelar mora uporabiti zdravilo skladno z navodilom za uporabo zdravila in navodilom veterinarja, prepričati se mora, da je upošteval karenco. Čebelar mora upoštevati karenco, ki jo predpiše veterinar, če zdravilo uporabi drugače, kot je predpisano, karenca ni enaka! V Dnevnik veterinarskih posegov mora čebelar sproti beležiti podatke o vsaki uporabi zdravila pri čebelah, točnost vpisanih podatkov pa potrditi s svojim podpisom. Iz njegove evidence v dnevniku veterinarskih posegov morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • ime uporabljenega zdravila,
 • ime in naslov dobavitelja zdravila,
 • številka SI čebelnjaka in število zdravljenih čebeljih družin,
 • datum zdravljenja,
 • trajanje zdravljenja (čas od-do),
 • način zdravljenja,
 • ime in količina porabljenega zdravila,
 • karenca,
 • podatki o odpadu varoj,
 • zabeležke o sumu neželenih učinkov kot posledica zdravljenja in drugi podatki.

Evidenca se mora voditi za vse čebelnjake posameznega čebelarstva v istem (skupnem) dnevniku veterinarskih posegov, v katerem pa je potrebno navesti vse prej navedene obvezne podatke o uporabi zdravil ločeno po posameznih zdravljenjih in posameznih čebelnjakih s pripadajočim številom zdravljenih čebeljih družin. Ob sumu na varozo čebel, sumu neželenega učinka zdravljenja oz. drugih okoliščinah, ki bi lahko ogrozile zdravje čebel ali ljudi, mora čebelar čim prej obvestiti tudi pristojnega veterinarja NVI. Na podlagi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel (Uradni list RS, št. 21/20) je čebelar dolžan pri zdravljenju in preprečevanju varoze čebel upoštevati strokovno navodilo NVI, ki se najmanj enkrat letno objavi na spletni strani UL VF Nacionalnega veterinarskega inštituta: https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel

Datum: 2.6.2020     

Veterinarji pristojni za zdravstveno varstvo čebel pri VF NVI

Dokument v pdf obliki

Javni razpis kmetijstvo – čebelarstvo

Spoštovane čebelarke in čebelarji!
 
Prijavite se na razpis za sofinanciranje čebelarske opreme v Občini Pivka.
Podrobno o razpisu preberite spodaj ali na občinski spletni strani – RAZPISI   https://www.pivka.si/objava/257254
Za pomoč pa lahko pokličete 031 716 333 Egon Česnik ali pišete na cdpivka@gmail.com. Z veseljem vam bomo pomagali!
 
Naj medi!   Egon Česnik

Občina Pivka objavlja

Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2020

 

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2020.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Pivka: www.pivka.si ali v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.

Roki za oddajo vlog so: do 15. junija 2020 (velja poštni žig 15. junija 2020) oziroma do 3. avgusta 2020 (velja poštni žig 3. avgusta 2020), oziroma do 21. septembra 2020 (velja poštni žig 21. septembra 2020), vsakokrat priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do 15. junija 2020 oziroma do 3. avgusta 2020 oziroma do 21. septembra 2020, do 15. ure.

Izdaja zaprosil in potrdil  za premike čebeljih družin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je omogočila elektronsko izdajo zaprosil in potrdil za premike čebeljih družin. Tako lahko preko spletnih strani zaprosite za dostop do aplikacije Register čebelnjakov, ki vam omogoča pridobitev potrdila za premike čebeljih družin. (upajmo, da bo kam premikat).

Spodaj so navodila kako pridemo do teh strani. Če boste imeli težave pri dostopu, lahko pokličete Egona Česnik na 031 716 333 in pomagali vam bomo.

Naj medi!

Egon Česnik

______________________________________________________________________

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

 • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih
 • pregledovanju javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin
 • pregledovanju dodeljenih zdravil
 • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

S tem tednom  so na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), aplikacijo Register čebelnjakov nadgradili z novo funkcionalnostjo, ki  podpira možnost avtomatskega izdajanja zaprosil in potrdil  za premike čebeljih družin.

Pogoj, da si čebelar pridobi dostop do Registra čebelnjakov je predhodno urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

V kolikor še nimate uporabniškega imena in gesla za dostop do Registra čebelnjakov, tega pridobite z obrazcem  za dostop do Registra čebelnjakov, ki  je  v  povezavi : http://www.czs.si/Upload/Vloga_dostop_Register_cebelnjakov_cebelarji.pdf

Ustrezno izpolnjeno, datirano in podpisano vlogo  čebelar pošlje na elektronski naslov info.sir@gov.si , pri čemer obvezno priloži sken ali fotografijo Vloge za dostop do registra čebelnjakov.

Nova funkcionalnost Registra čebelnjakov omogoča čebelarju, da vsak, ki že ima odobren dostop do Registra čebelnjakov,  z veljavnim  uporabniškim imenom in geslom dodeljeno s strani UVHVVR, podatke o najavi premika čebeljih družin  izvede preko aplikacije PREMIKI.

Čebelar lahko premika čebele:
–     samo iz lastnih čebelnjakov na območja, kjer se ne nahaja prepoved prometa zaradi: pojava hude gnilobe čebelje zalege, ali ni postavljen sum na hudo gnilobo čebelje zalege, ali lokacija destinacije ni v območju vzrejališča čebeljih matic.

Do sedaj je vse podatke o premikih čebeljih družin na območju Slovenije vpisoval pooblaščeni veterinar NVI, V primeru, ko zaradi kakršnegakoli razloga najava premika ni možna, se mora čebelar obrniti na pristojno veterinarsko službo NVI.

V času od  13. marca do 30. junija (Primorska) in od 25. marca do 30. junija (preostala območja Slovenije) je potrebno zaradi omejitev premikov v zvezi s hruševim ožigom o nameravanem premiku čebel obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja OU UVHVVR.

Natančna navodila o uporabi aplikacije so v Uporabniški dokumentaciji, ki je  priloga tega zapisa. V kolikor bi imeli kakšne težavi pri uporabi  programa, je za dodatno informacije na razpolago UVHVVR – ga Aleksandra JUG  na tel. 01 300 13 61

Vir:  ČZS