Zdravila za zatiranje varoj pri čebelah v Republiki Sloveniji v letu 2020

Katera zdravila bomo uporabljali za zdravljenje čebel proti varozi v letu 2020?

Ime zdravila

(po abecednem redu)

Učinkovina Oblika zdravila v prometu Uporaba pri čebeljih družinah z zalego/brez zalege

* primerno tudi za ekološko čebelarstvo

API – BIOXAL oksalna kislina prašek (kristali) č.d. brez zalege /*
APIFOR 60 mravljična kislina 60% raztopina č.d. z zalego /*
APILIFE VAR timol idr. trakovi č.d. z zalego/*
APIVAR amitraz trakovi č. d. z zalego
BAYVAROL flumetrin trakovi č. d. z zalego
CHECKMITE kumafos trakovi č.d. z zalego (izjemna uporaba)
FORMIVAR 60% mravljična kislina 60% raztopina č.d. z zalego /*
FORMIVAR 85% mravljična kislina 85% raztopina č.d. z zalego /*
MAQS mravljična kislina gel trakovi č.d. z zalego/*
OXUVAR oksalna kislina raztopina č.d. brez zalege/*
POLYVAR YELLOW flumetrin trakovi č.d. z zalego
THYMOVAR timol trakovi č.d. z zalego/*
VARIDOL amitraz raztopina č. d. brez zalege  / malo zalege (izjemna uporaba)
VARROMED oksalna kislina in mravljična kislina raztopina č.d. z zalego/brez zalege/*
magistralno zdravilo mlečna kislina, nabava v lekarni na veterinarski recept (izjemna uporaba IP-V, KASK) č. d. brez zalege  / malo zalege

Kje in kako lahko čebelar nabavi zdravila proti varozi čebel? Zdravila za čebele lahko čebelar nabavi v zasebnih veterinarskih organizacijah, ki imajo koncesijo za izdajo zdravil za čebele ali na VF NVI pri območnem pristojnem veterinarju za področje zdravstvenega varstva po predhodnem osebnem posvetovanju z veterinarjem. Ob izdaji zdravila mora čebelar predložiti veljaven, s strani NVI prehodno potrjen Dnevnik veterinarskih posegov, v katerega veterinar zabeleži predpisane obvezne podatke o izdanem zdravilu in karenci. Čebelar mora hraniti račune o nabavljenih zdravilih in hraniti dnevnik najmanj 5 let po zadnjem vpisu v dnevnik.

Kaj mora čebelar upoštevati pri zdravljenju in preprečevanju varoze čebel? Čebelar mora uporabiti zdravilo skladno z navodilom za uporabo zdravila in navodilom veterinarja, prepričati se mora, da je upošteval karenco. Čebelar mora upoštevati karenco, ki jo predpiše veterinar, če zdravilo uporabi drugače, kot je predpisano, karenca ni enaka! V Dnevnik veterinarskih posegov mora čebelar sproti beležiti podatke o vsaki uporabi zdravila pri čebelah, točnost vpisanih podatkov pa potrditi s svojim podpisom. Iz njegove evidence v dnevniku veterinarskih posegov morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • ime uporabljenega zdravila,
 • ime in naslov dobavitelja zdravila,
 • številka SI čebelnjaka in število zdravljenih čebeljih družin,
 • datum zdravljenja,
 • trajanje zdravljenja (čas od-do),
 • način zdravljenja,
 • ime in količina porabljenega zdravila,
 • karenca,
 • podatki o odpadu varoj,
 • zabeležke o sumu neželenih učinkov kot posledica zdravljenja in drugi podatki.

Evidenca se mora voditi za vse čebelnjake posameznega čebelarstva v istem (skupnem) dnevniku veterinarskih posegov, v katerem pa je potrebno navesti vse prej navedene obvezne podatke o uporabi zdravil ločeno po posameznih zdravljenjih in posameznih čebelnjakih s pripadajočim številom zdravljenih čebeljih družin. Ob sumu na varozo čebel, sumu neželenega učinka zdravljenja oz. drugih okoliščinah, ki bi lahko ogrozile zdravje čebel ali ljudi, mora čebelar čim prej obvestiti tudi pristojnega veterinarja NVI. Na podlagi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel (Uradni list RS, št. 21/20) je čebelar dolžan pri zdravljenju in preprečevanju varoze čebel upoštevati strokovno navodilo NVI, ki se najmanj enkrat letno objavi na spletni strani UL VF Nacionalnega veterinarskega inštituta: https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/zdravstveno-varstvo-cebel

Datum: 2.6.2020     

Veterinarji pristojni za zdravstveno varstvo čebel pri VF NVI

Dokument v pdf obliki

Javni razpis kmetijstvo – čebelarstvo

Spoštovane čebelarke in čebelarji!
 
Prijavite se na razpis za sofinanciranje čebelarske opreme v Občini Pivka.
Podrobno o razpisu preberite spodaj ali na občinski spletni strani – RAZPISI   https://www.pivka.si/objava/257254
Za pomoč pa lahko pokličete 031 716 333 Egon Česnik ali pišete na cdpivka@gmail.com. Z veseljem vam bomo pomagali!
 
Naj medi!   Egon Česnik

Občina Pivka objavlja

Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2020

 

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2020.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Pivka: www.pivka.si ali v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.

Roki za oddajo vlog so: do 15. junija 2020 (velja poštni žig 15. junija 2020) oziroma do 3. avgusta 2020 (velja poštni žig 3. avgusta 2020), oziroma do 21. septembra 2020 (velja poštni žig 21. septembra 2020), vsakokrat priporočeno po pošti ali v sprejemno pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do 15. junija 2020 oziroma do 3. avgusta 2020 oziroma do 21. septembra 2020, do 15. ure.

Izdaja zaprosil in potrdil  za premike čebeljih družin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je omogočila elektronsko izdajo zaprosil in potrdil za premike čebeljih družin. Tako lahko preko spletnih strani zaprosite za dostop do aplikacije Register čebelnjakov, ki vam omogoča pridobitev potrdila za premike čebeljih družin. (upajmo, da bo kam premikat).

Spodaj so navodila kako pridemo do teh strani. Če boste imeli težave pri dostopu, lahko pokličete Egona Česnik na 031 716 333 in pomagali vam bomo.

Naj medi!

Egon Česnik

______________________________________________________________________

Register čebelnjakov je spletna aplikacija, ki čebelarjem omogoča:

 • pregledovanje podatkov o lastnih registriranih čebelnjakih
 • pregledovanju javljenih premikov med lokacijami čebeljih družin
 • pregledovanju dodeljenih zdravil
 • sporočanje števila čebeljih družin in podatkov v Register živilskih obratov (RŽO).

S tem tednom  so na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), aplikacijo Register čebelnjakov nadgradili z novo funkcionalnostjo, ki  podpira možnost avtomatskega izdajanja zaprosil in potrdil  za premike čebeljih družin.

Pogoj, da si čebelar pridobi dostop do Registra čebelnjakov je predhodno urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

V kolikor še nimate uporabniškega imena in gesla za dostop do Registra čebelnjakov, tega pridobite z obrazcem  za dostop do Registra čebelnjakov, ki  je  v  povezavi : http://www.czs.si/Upload/Vloga_dostop_Register_cebelnjakov_cebelarji.pdf

Ustrezno izpolnjeno, datirano in podpisano vlogo  čebelar pošlje na elektronski naslov info.sir@gov.si , pri čemer obvezno priloži sken ali fotografijo Vloge za dostop do registra čebelnjakov.

Nova funkcionalnost Registra čebelnjakov omogoča čebelarju, da vsak, ki že ima odobren dostop do Registra čebelnjakov,  z veljavnim  uporabniškim imenom in geslom dodeljeno s strani UVHVVR, podatke o najavi premika čebeljih družin  izvede preko aplikacije PREMIKI.

Čebelar lahko premika čebele:
–     samo iz lastnih čebelnjakov na območja, kjer se ne nahaja prepoved prometa zaradi: pojava hude gnilobe čebelje zalege, ali ni postavljen sum na hudo gnilobo čebelje zalege, ali lokacija destinacije ni v območju vzrejališča čebeljih matic.

Do sedaj je vse podatke o premikih čebeljih družin na območju Slovenije vpisoval pooblaščeni veterinar NVI, V primeru, ko zaradi kakršnegakoli razloga najava premika ni možna, se mora čebelar obrniti na pristojno veterinarsko službo NVI.

V času od  13. marca do 30. junija (Primorska) in od 25. marca do 30. junija (preostala območja Slovenije) je potrebno zaradi omejitev premikov v zvezi s hruševim ožigom o nameravanem premiku čebel obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja OU UVHVVR.

Natančna navodila o uporabi aplikacije so v Uporabniški dokumentaciji, ki je  priloga tega zapisa. V kolikor bi imeli kakšne težavi pri uporabi  programa, je za dodatno informacije na razpolago UVHVVR – ga Aleksandra JUG  na tel. 01 300 13 61

Vir:  ČZS

Izobraževanja na daljavo ČZS

Spoštovane čebelarke in čebelarji!

Ponovno vas obveščamo, da ČZS organizira več izobraževanj na daljavo, ker izvedba klasičnih predavanj, zaradi situacije z virusom v Sloveniji, ni mogoča.

Na spletnih straneh ČZS   http://www.czs.si/     se sprotno objavlja seznam in termini izobraževanj in sicer pod rubliko IZOBRAŽEVANJA.

Današnji razpis predavanj je dostopen na tej povezavi: 

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10747

Podana pa so tudi navodila kako se na posamezno izobraževanje prijaviti in kakšno računalniško opremo potrebujete. Prijava in sodelovanje na izobraževanjih je razmeroma enostavna, potrebujete le računalnik in dostop do interneta, potrebno pa je naložiti tudi manjši programček za sodelovanje na izobraževanjih.

Vse je podrobno opisano v navodilih na ČZS straneh, priložili pa smo jih tudi temu sporočilu. V kolikor pa vseeno ne bo šlo lahko pokličete Egona Česnik na telefon 031 716 333, poskušali vam bomo pomagati.

Naj medi!

Egon Česnik

Seznam predavanj

Navodila za prijavo na predavanja