Ministrstvo razpisuje dobrih 328.000 EUR nepovratnih sredstev za čebelarje

Ljubljana, 16. 3. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bodo predvidoma prihodnji petek, 23. marca 2018, v Uradnem listu RS objavljeni trije javni razpisi za čebelarje, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev in Subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 328.800 evrov. 

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem, Racionalizacija sezonske selitve panjev, začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu, kar pomeni predvidoma v sredo, 28. marca 2018, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP.

Rok za oddajo vlog pri ukrepu Subvencioniranje čebeljih matic začne teči po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 18. aprila 2018. V okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji.

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Pri ukrepu Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem čebeljih matic dodeli nepovratna sredstva, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic.  Vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Cilj te podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

*   *   *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobite na:

  • spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano…
  • splenem mestu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9848/

Vir: ČZS