Tehnična pomoč čebelarjem 2016

Po podatkih MKGP bo razpis Tehnična pomoč čebelarjem 2016 objavljen predvidoma v maju.
Vse potencialne vlagatelje obveščamo, da preverijo urejenost vpisa v register kmetijskih gospodarstev – KMG MID številk. V primeru koriščenja sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike (med ukrepe skupne kmetijske politike sodi tudi tehnična pomoč čebelarjem), mora kmetijsko gospodarstvo poleg nosilca KMG MID-a imeti določenega tudi namestnika. Urejenost KMG MID št. lahko preverite na Upravni enoti ali spletnem pregledovalniku:  http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/#map_x=500000&map_y=100000&map_sc=914285
Podlaga za razpis je Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016, kjer so navedeni glavni pogoji in zahteve ter seznam opravičljivih stroškov in seznam opreme. Nekaj smernic, kako se prijaviti na razpis najdete v prilogi sporočila. Za vprašanja smo na voljo tudi svetovalci Javne svetovalne službe v čebelarstvu.

Kako se pripraviti na razpis za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom?

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (v nadaljevanju Uredba) predvideva v letu 2016 še tretji, zadnji razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem začetnikom. Za ta dva ukrepa je v programskem letu 2016, ki traja od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (oz. do porabe sredstev oz. zaprtja razpisa), predvidenih največ 269.362 EUR.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Do prvega podukrepa za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme je upravičen čebelar, če:

  • je opravil nakup čebelarske opreme s seznama, navedenega v 8. členu Uredbe,
  • je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen svoj sistem HACCP;
  • se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja, ki ga je s področja zatiranja varoj v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev pripravila in izvedla Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani oz. Nacionalni veterinarski inštitut;
  • se je udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu;
  • je v register čebelnjakov vpisan vsaj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev.

 

Čebelarji začetniki (drugi podukrep) pa so upravičeni do sofinanciranja nakupa kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo: trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje, tri čebelje družine, posoda za med, ki ustreza za skladiščenje hrane, in točilo za med. Začetnik je upravičen do sofinanciranja, če je v register čebelnjakov prvič vpisan v letu pred objavo oz. v letu objave javnega razpisa in ima opravljen 35-urni začetni tečaj in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel.

Vsem tistim, ki imate namen kandidirati na omenjeni javni razpis, predlagamo, da si pravočasno pripravite vsa veljavna potrdila o usposabljanjih ter račune in potrdila o plačilih, ki bodo kot priloga sestavni del vloge na javni razpis. Pri računih bodite pozorni, da se bodo glasili na vaše ime in da bodo vsebovali podatke iz 82. člena ZDDV – torej tudi vašo davčno številko. Tudi potrdilo o plačilu se mora glasiti na ime vlagatelja. Ta mora biti imetnik transakcijskega računa.

Vse vlagatelje vlog na razpis Tehnična pomoč čebelarjem (kot tudi vlagatelje vlog na druge ukrepe skupne kmetijske politike) opozarjamo, da na upravnih enotah ali prek spletne aplikacije GERK (navodila najdete na spletni strani www.czs.si) preverijo, ali so njihovi vpisi v register kmetijskih gospodarstev urejeni v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1). Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe skupne kmetijske politike (med ukrepe skupne kmetijske politike sodi tudi tehnična pomoč čebelarjem), mora nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti svojega namestnika ali namestnico. Najpogostejše napake na čebelarskih kmetijah so, da je na naslovu stalnega prebivališča nosilca KMG-MID-a več številk KMG-MID, da nosilci nimajo določenih namestnikov kmetije, da člani kmetije niso vpisani itd.

Podrobnosti javnega razpisa bodo znane po njegovi objavi v letu 2016. Svetujemo vam, da spremljate obvestila na naši spletni strani www.czs.si in v glasilu Slovenski čebelar.

Tanja Magdič, svetovalka JSSČ